home  |  contact  |  sitemap


หน้าแรก > เกี่ยวกับองค์กร/โครงสร้าง/อัตรากำลัง

เกี่ยวกับองค์กร

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนาเกษตรกร
ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1. พัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
2. พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันได้
3. ศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร
4. บูรณาการและการให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร

เป้าประสงค์ (Goal)
สินค้าปลอดภัยมีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

วัฒนธรรมองค์กร (ค่านิยม)
“มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม” Team & Service

ประเด็นยุทธศาสตร์เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและเครือข่าย
2. พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
4. การบูรณาการส่งเสริมการเกษตรในเชิงพื้นที่

อำนาจหน้าที่

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
2. ฝึกอาชีพเกษตรกรและให้บริการทางการเกษตร
3. พัฒนาส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการ ผลผลิตพืชประมง และปศุสัตว์แก่เกษตรกร
4.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการเกษตร หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

 

โครงสร้างการบริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ


สรุปอัตรากำลังสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ [2558]

 

 

จำนวน
 
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
เกษตรจังหวัด
1
-
-
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
5
1
2
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
5
-
-
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
5 (1)*
-
-
- กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
5
-
-
- กลุ่มอารักขาพืช 4    
รวม
28 (1)

* ตัวเลขในวงเล็บสีเทาคือจำนวนข้าราชการที่ไปช่วยราชการหน่วยงานอื่นหรือตำแหน่งว่าง

Copyright 2015 @ Samutprakan Provincial Agricultural Extension Office หน้าแรก | ติดต่อเรา | แผนที่เว็บไซต์
Tel. 02-389-2344, Fax. 02-395-4139 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์