home  |  contact  |  sitemap


หน้าแรก > ระบบส่งเสริมการเกษตร

ระบบส่งเสริมการเกษตร

กำหนดการติดตามนิเทศงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
-------------------------------

คณะติดตามนิเทศงาน แบ่งเป็น 2 คณะ (คำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 40/2558 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558) ประกอบด้วย

---คณะนิเทศงานที่ 1---

1. นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
2. นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
3. นายวิศรุต ตุ้ยศักดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
4. นายมารุต โพธิ์ระเบียบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
5. นายอำพล เบญจศานต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้าคณะทำงาน
คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน
และเลขานุการ

---คณะนิเทศงานที่ 2---

1. นายสำคัญ สนธินิวัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
2. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
3. นายนิวัต ฉัตรทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
4. นางสาวสุรัชนา พิชญานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

5. นายนัฐชัย แย้มพิกุลสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้าคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน

คณะทำงาน
และเลขานุการ

คณะติดตามนิเทศงานมีหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดประเด็นติดตามนิเทศงานและออกปฏิบัติงานติดตามนิเทศงานตามกำหนดการติดตามนิเทศงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
2. ร่วมกับอำเภอ วิเคราะห์วิธีการดำเนินการโครงการและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งระหว่างการนิเทศงานและหลังการติดตามนิเทศงาน
3. บันทึกผลการติดตามนิเทศงานทุกครั้งในสมุดนิเทศงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ และสรุปผลการนิเทศงานให้จังหวัดฯ ทราบตามแบบรายงานผลการนิเทศงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรปีงบประมาณ 2559 [คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย]

Copyright 2015 @ Samutprakan Provincial Agricultural Extension Office หน้าแรก | ติดต่อเรา | แผนที่เว็บไซต์
Tel. 02-389-2344, Fax. 02-395-4139 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์