Menu Close

หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

ภาพข่าวกิจกรรม

แถลงข่าวการจัดงาน พร Read more
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน Read more
     วันที่ ๒๕ พฤศจิ Read more
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรปากน้ำ เตือนภัยการระบาด ” ไรสี่ขามะพร้าว” (21 มค.65) ดาวน์โหลด

เกษตรปากน้ำ เตือนภัยการระบาด ” ด้วงงวงมะพร้าว ” (14 มค. 64) ดาวน์โหลด

เกษตรปากน้ำ เตือนภัยการระบาด” โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง ” ( 8 มค. 64 ) ดาวน์โหลด

 

เกษตรปากน้ำ เตือนภัยการระบาด ” ราแป้งในมะม่วง ” ( 31 ธค. 64)  ดาวน์โหลด

เกษตรปากน้ำ เตือนภัยการระบาด ” เพลี้ยไฟพริก ” ( 24 ธค. 64 ) ดาวน์โหลด

เกษตรปากน้ำ เตือนภัยการระบาด ” ด้วงแรดมะพร้าว” (17 ธันวาคม 64)  ดาวน์โหลด

เชิญชวนพี่น้องชาวไทย

“ซื้อสินค้าเกษตรไทย  เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด”

ซื้อสินค้าเกษตร Online อุดหนุนสินค้าเกษตร อย่างต่อเนื่อง

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพแปลงใหญ่

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

สื่อเกษตรน่ารู้

เอกสารเผยแพร่

การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ

การผลิตมะม่วง
น้ำดอกไม้

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ
คุณภาพเชิงการค้า

การผลิตไม้ดอก
ไม้ประดับ

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพเพื่อการค้า

การผลิตข้าวปลอดภัย

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวปลอดภัย
และได้มาตรฐาน

แผนที่ตั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อ.1/2565 ดาวน์โหลด รายละเอียดและเงื่อนไขในการซื้อรถยนต์ 12 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด (30 พ.ย. 64)

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด (30 พ.ย. 64)

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างทำกระบะปลูกพืช กิจกรรมส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด (2 ก.ค. 64) 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคาจ้างทำกระบะปลูกพืช กิจกรรมส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2564 ดาวน์โหลด รายละเอียดและเงื่อนไขในการจ้างทำกระบะปลูกพืช กิจกรรมส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด (22 มิ.ย. 64)

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(18 มิ.ย. 64)  ดาวน์โหลด 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ งานมหกรรมวันมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ และงานพรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 เม.ย.64)   ดาวน์โหลด