home  |  contact  |  sitemap


หน้าแรก > คลังความรู้ (Knowledge Center)

แบบฟอร์มที่ ๑ การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการตามบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน และ แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) แผนการถอดองค์ความรู้ ประจำปี 2560 รายละเอียด

องค์ความรู้ ประจำปี 2560

การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) (นายสุรชัย แซ่จิว เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.บางเสาธง)

แนวทางการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งยั่งยืน (นายสำคัญ สนธินิวัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร)
องค์ความรู้ ประจำปี 2559

การลดต้นทุนการผลิตข้าว (นายสุรชัย แซ่จิว เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ ต.บางเสาธง)

วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการยอมรับจากผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ผู้รับผิดชอบ (นายพรเทพ แจ้งแสงทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ข้าราชการใกล้เกษียณ ปี 58)
องค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ ปี 2558 (อำเภอ) องค์ความรู้ข้าราชการใกล้เกษียณ ปี 58
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิด (อ.เมืองฯ)

การดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพให้ประสบผลสำเร็จ
(นางสุรีย์ภรณ์ ประสาทพงษ์พิชิต)
นวส. ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ

การลดต้นทุนการผลิตข้าว (อ.บางบ่อ)
การปลูกผักกระเฉด (อ.บางพลี)
แนวคิดการผลิตไม้ประดับอย่างยั่งยืน (อ.พระประแดง) การทำงานในพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จ
(นายพรเทพ แจ้งแสงทอง)
นวส. ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง
การบำบัดน้ำเสียในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (อ.พระสมุทรเจดีย์)
การทำนาแบบลดต้นทุน (อ.บางเสาธง)
พืช การจัดการศัตรูพืช
การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ สายพันธุ์และการดูแลรักษาโกสน เทคนิคการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้
การเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้ การดูแลรักษาหมากแดงให้สีเข้มขึ้น แนวทางการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้
ไม้ดอกไม้ประดับ(โกสน) การปลูกข้าวนาโยน ถุงห่อมะม่วงนั้นสำคัญไฉน?
สายพันธุ์และการดูแลรักษาหมากผู้หมากเมีย  
     
การแปรรูปสินค้า การปฏิบัติงาน
การทำพรมอเนกประสงค์ การบริหารจัดการกองทุนกลุ่มสถาบันเกษตรกร
การแปรรูปปลาสลิด การใช้กล้องเว็บแคมอ่านบาร์โค้ดสมุดทะเบียนเกษตรกร
  การใช้โปรแกรม ooVoo ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
  การบริหารจัดการโรงเรียนเกษตรกร
MRCF การปฏิบัติราชการ
MRCF จังหวัดสมุทรปราการ MRCF อำเภอเมืองสมุทรปราการ การประสานงานและจัดซื้อจัดจ้าง
MRCF อำเภอบางพลี MRCF อำเภอพระประแดง เทคนิคการปริหารงานบุคคล
MRCF อำเภอบางบ่อ MRCF อำเภอบางเสาธง เทคนิคการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
MRCF อำเภอพระสมุทรเจดีย์    


คำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 8 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความรู้ในองค์กร ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด

 

 

 

Copyright 2015 @ Samutprakan Provincial Agricultural Extension Office หน้าแรก | ติดต่อเรา | แผนที่เว็บไซต์
Tel. 02-389-2344, Fax. 02-395-4139 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์