เกษตรปากน้ำ เตือนภัยการระบาด "ด้วงงวงกัดใบมะม่วง" (25 พ.ค. 61) ดาวน์โหลด
เกษตรปากน้ำ เตือนภัยการระบาด "โรคไหม้ข้าว ระยะกล้า" (25 พ.ค. 61) ดาวน์โหลด
เกษตรปากน้ำ เตือนภัยการระบาด "หนอนกระทู้กล้า" (25 พ.ค. 61) ดาวน์โหลด
เกษตรปากน้ำ เตือนภัยการระบาด "โรคเหี่ยวเหลืองของพริก" (25 พ.ค. 61) ดาวน์โหลด
เกษตรปากน้ำ เตือนภัยการระบาด "หนอนผีเสื้อเจาะผลมะม่วง" (17 เม.ย. 61) ดาวน์โหลด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ(ศปท.จ.สป.) ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด และยื่นใบสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และใบสมัคร
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑ,และตะวันออก ขอเรียนเชิญองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน หน่วยงาน และ ภาคีพัฒนา ร่วมพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สมัครเป็นคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในสายผู้แทนองค์กรชุมชน ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และใบสมัคร
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ระดับอำเภอ ตามหนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ด่วนที่สุดที่ สป 0009/ว1341 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด (3 พ.ค. 60)
แบบบันทึกข้อตกลง ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ปี 2560 ดาวน์โหลดตัวชี้วัดและเกณฑ์ และ แบบบันทึกข้อตกลง
ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการปี 2561 – 2564 สำหรับกลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานเกษตรอำเภอ ดาวน์โหลด
เอกสารคู่มือการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 และย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 สามารถเข้าดูและดาวน์โหลดได้ในหัวข้อหลัก "งานโครงการ" (เมนูด้านซ้ายมือ) หรือ คลิ๊กที่นี่ 
กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งการเปิดรับสมัครการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2559 จำนวน 4 หลักสูตร 23 ชุดวิชา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (23 พ.ย. 59)
ใบสมัครประกอบการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดหนังสือสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป 0009/ว4504 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ด่วนที่สุด ที่ สป 0017.2/ว67 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ ดาวน์โหลด (12 ม.ค. 59)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่การจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2559 จากเดิมวันที่ 9-11 มินาคม 2559 เป็นวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ (3 พ.ย. 58)
กบข. เปิดฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพฯ เพื่อฝึกอบรมให้แก่สมาชิกด้านการประกอบอาชีพเสริมเพื่อช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. สนใจดูรายละเอียดการสมัครและหลักสูตรได้ ที่นี่ (3/11/58)
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ เข้ารับบริการต่างๆ ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับความรู้ คำแนะนำ การแก้ปัญหาการเกษตร ทั้งด้านพืช ดิน ประมง ปศุสัตว์ ชลประทาน ตรวจบัญชี สหกรณ์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (2 ส.ค. 58)
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและบุคคลพลเรือนทั้งชายและหญิง เพื่อเข้ารับราชการมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) จำนวนมาก รับสมัครตั้งแต่ 1 ก.ค.-16 ก.ย. 58 ดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gad.moi.go.th (13 ก.ค. 58)
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ แจ้งการแจกกล้าหญ้าแฝกประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับเกษตรกรและประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่มีความประสงค์ขอรับ สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2174-4002-3 (ในเวลาราชการ) หรือที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูแผนที่ในเว็บไซต์ (26 พ.ค. 58)
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 9 ตั้งแต่บัดนี้ - 11 ส.ค. 58 เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ พื้นที่ศาลายา (M.P.A, D.B.A และ D.P.A) พื้นที่บพิตรพิมุข(M.B.A.) และ วิทยาเขตไกลกังวล (M.P.A.) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ rcim.rmutr.ac.th (15 พ.ค. 58)
บริษัท ซีคอท จำกัด แจ้งประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ค.3) โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ทดแทนเครื่องที่ 1-5) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.secot.co.th (28 เม.ย. 58)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 58 ใน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1.บัญชีบัณฑิต 2.บริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ, กลุ่มวิชาการตลาด) 3.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย) 4.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาและประสบการณ์การทำงานและฝึกอบรมได้ตามระเบียบสถาบันฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม www.svit.ac.th (27 เม.ย. 58)
จังหวัดสมุทรปราการขอเชิญชวนรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05-12.25 น. ทางคลื่นความถี่ FM 91 MHz (สวพ.91) หรือ รับฟังสดทาง www.fm91bkk.com โดยเดือนเมษายนนี้ นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกอากาศ วันที่ 16 เม.ย. 58 (7 เม.ย. 58)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด (7 เม.ย. 58)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ วช 0005/ว1838 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด (7 เม.ย. 58)
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 โดยมีทุนสนับสนุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม www.gspa.buu.ac.th (26 มี.ค. 58)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งประชาสัมพันธ์ปริมาณเมล็ดพันธุ์คงคลัง ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ และราคา ตัดยอด ณ วันที่ 4 ก.พ.58 อ่านรายละเอียด (12 ก.พ.58) 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ (สำหรับเด็กวัยอนุบาล-ประถมศึกษา) ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มี.ค. 58 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2395-1823
ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วม "Open House 2015" วันที่ 20 มี.ค. 58  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกิจกรรมมากมาย พร้อมลุ้นรับทุนการศึกษา และสิทธิการใช้งานระบบ e-thesis ฟรี สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โทร. 0-5387-5470-2
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 อ่านรายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 รายละเอียด (15 ม.ค. 58)