วันที่ 15 มีนาคม 2563 นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดใหญ่ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ดำเนินกาชี้แจงสร้างการรับรู้สถานการณ์ภัยแล้งให้กับเกษตรกรรับทราบ พร้อมจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมพิจารณาการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งและการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าว “โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร” ประจำปี 2563 โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการแถลงข่าว เพื่อให้เกษตรกรและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และเผยแพร่พัฒนาอาชีพทางการเกษตรได้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และเตรียมการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรภายในจังหวัดต่อไป ณ แปลงเกษตรกรตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมพิจารณาการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งและการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าว “โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร” ประจำปี 2563 โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการแถลงข่าว เพื่อให้เกษตรกรและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และเผยแพร่พัฒนาอาชีพทางการเกษตรได้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และเตรียมการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรภายในจังหวัดต่อไป ณ แปลงเกษตรกรตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ "เปิดงานวันมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ" ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มะม่วงน้ำดอกไม้ของจังหวัดสมุทรปราการ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการายละเอียด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ "เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่เป็นของดีเมืองปากน้ำ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น F ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการายละเอียด
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่า “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ประจำปี 2562 โดยมีนายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เพื่อร่วมหารือการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ   ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีนายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนที่มีจิตอาสา สื่อมวลชน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงฯ รายละเอียด
วันที่ 31 มกราคม 2562 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2562 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จาสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง รายละเอียด
วันที่ 30 มกราคม 2562 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการฝึกอบรมปฏิบัติกาด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการประจำสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 11 มกราคม 2562 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PWครั้งที่ 2/2562 เพื่อขับเคลื่อนศพก. โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมจัดเวทีโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 10 มกราคม 2562 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสถานตากอากาศบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการายละเอียด
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เพื่อร่วมหารือการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ   ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดhttp://www.samutprakan.doae.go.th/html/document/news_activities/180262.pdf
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เพื่อร่วมหารือการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ   ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีนายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนที่มีจิตอาสา สื่อมวลชน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงฯ รายละเอียด
วันที่ 31 มกราคม 2562 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2562 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จาสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง รายละเอียด
วันที่ 30 มกราคม 2562 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการฝึกอบรมปฏิบัติกาด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการประจำสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 11 มกราคม 2562 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PWครั้งที่ 2/2562 เพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมจัดเวทีโดยพร้อมเพรียง รายละเอียด
วันที่ 10 มกราคม 2562 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสถานตากอากาศบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการายละเอียด
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน Primary GMP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน และสามารถนำไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตของตนเองได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต และมีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก 3 พร้อมด้วยนายชาญยุทธ์ ภาณุทัค ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร และคณะ เป็นประธานคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ   และเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมให้การต้อนรับ รายละเอียด
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PWเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 4/2561 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมจัดเวทีโดยพร้อมเพรียง รายละเอียด
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2561 เพื่อร่วมหารือการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 20 เมษายน 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน “วันมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ” ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการสถานที่จัดงาน และพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบรายละเอียดการจัดงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 18 เมษายน 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศพก. ปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสุรชัย แซ่จิว ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด และเกษตรกรเครือข่าศพก.และแปลงใหญ่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2561 เพื่อร่วมหารือจัดทำข้อมูลการคัดเลือกผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ เขต 9 เป็นประธานในการประชุมและตรวจติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1) โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ “เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่เป็นของดีเมืองปากน้ำ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 11 มีนาคม 2561 ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการายละเอียด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล แถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ประจำปี 2561 ณ ดิจิทัลสแควร์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมกาพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ครั้งที่ 1/2561 สำหรับการประชุมครั้งนี้ แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกัการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ รายละเอียด
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน และร่วมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่จะนำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน รายละเอียด
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PWเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/2561 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมจัดเวทีโดยพร้อมเพรียง รายละเอียด
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการสถานที่จัดงาน และพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบรายละเอียดการจัดงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 23 มกราคม 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการฝึกอบรมปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุภาครัฐเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมสร้างการรับรู้ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/เกษตรอำเภอ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศพก. ระดับอำเภอ และประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง รายละเอียด

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะกรรมกาขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 12/2560 สำหรับการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ อ.พระประแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ในจังหวัดสมุทรปราการ ณ แปลงเรียนรู้การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้คุณภาพดี หมู่ 3 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืช กิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัย และได้มาตรฐาน GAP ณ วัดนิยมยาตรา ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด 
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร "การผลิตขยายมวนตัวห้ำ" ณ วัดบางด้วน ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PW) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2561 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมจัดเวทีโดยพร้อมเพรียง รายละเอียด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2561 รายละเอียด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. ร่วมประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รายละเอียด
วันที่ 13 พฤศจิกายน นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร ร่วมติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ พื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รายละเอียด

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตรายละเอียด

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยจิตอาสาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหุงข้าวสารพระราชทานพันธุ์ปทุมธานี 1 เพื่อบริการแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย            นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง รายละเอียด

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ได้เข้าร่วมงานในพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 ณ บริเวณพระบรม  ราชานุเสาวรีย์หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

วันที่ 21 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดได้เข้าร่วมงานในพิธีวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบปีที่ 50 และเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียด

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อประเมินสถานการณ์โดยการวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน รายละเอียด

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด รายละเอียด

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะทำงานการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประดับดอกดาวเรือง ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัยจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รายละเอียด
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการปลูกดาวเรือง ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี จึงดำเนินการปลูกดอกดาวเรืองพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) สมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ณ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ นับเป็นโอกาสอันดีของชาวจังหวัดสมุทรปราการ ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วประเทศ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีบวงสรวงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 รายละเอียด
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีบวงสรวงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 รายละเอียด

 

 

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีบวงสรวงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 รายละเอียด

 

 

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ณ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีบวงสรวงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 รายละเอียด

 

 

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนครั้งที่ 12/2560 รายละเอียด

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าวการดำเนินงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รายละเอียด
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการปลูกดอกดาวเรือง"ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560" ณ บริเวณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (ก.บ.จ.) สมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัด รายละเอียด
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีบวงสรวงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 รายละเอียด
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนครั้งที่ 12/2560 รายละเอียด

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนครั้งที่ 12/2560 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดการสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 และได้แจ้งเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 โดยท่านเกษตรจังหวัด ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันตั้งใจปฏิบัติภารกิจเพื่องานราชการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี ถ่ายทำรายการคัมภีร์ วิถีรวย เรื่องการปลูกข่า ที่ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ โดยมีนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้ข้อมูลในรายการ รายละเอียด
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 3 และเขต 9 ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง รายละเอียด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ ณ อิมพิเรียลเวิลด์สำโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิศรุต ตุ้ยศักดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร ร่วมเป็นวิทยากร โครงการชุมชนพอเพียง ครั้งที่ 2 ณ หมู่บ้านทับทอง หมู่ที่ 2  ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง รายละเอียด 
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และตัวแทนวิสาหกิจชุมชนที่จะจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี ๒๕๕๙ เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดบูธจำหน่ายสินค้า รายละเอียด
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.คลองสวน อ.บางบ่อ รายละเอียด
18 กุมภาพันธ์ 2559 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน วันรณรงค์ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบางปลา อำเภอบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 59 เกษตรจังหวัดสมุทรปราการและปศุสัตว์สมุทรปราการ นำเกษตรกร smart farmer  ออกเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี กลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ อำเภอบางเสาธง รายละเอียด
วันที่11 กพ.2559 เวลา13.00 น. นายวีระชัย  เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกับเกษตรอำเภอเมืองฯ เกษตรอำเภอบางพลี และเกษตรอำเภอพระประแดง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 3 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี กลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ อ.บางพลี รายละเอียด
วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2559 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อ.บางบ่อ และ อ.บางเสาธง เข้าประชุมเจรจาตกลงซื้อ-ขายข้าวสาร "ข้าวหอมสมุทรปราการกับทางสหกรณ์บางพลี" ณ ห้องประชุมสหกรณ์บางพลี และลงสำรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดโคธาราม และโรงเรียนวัดบางนางเพ็ญ อ.บางบ่อ รายละเอียด
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ อำเภอพระประแดง รายละเอียด
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ติดตามนิเทศงานการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางโฉลง ต.คลองนิยมยาตรา และต.คลองสวน รายละเอียด
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ รายละเอียด
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายวีระชัย  เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียด
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ รายละเอียด
5ก.พ.59 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดด่านสำโรง อ เมืองฯ รายละเอียด

ขณะนี้มีข่าวทั้งหมด จำนวน 261 ข่าว