วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก 3 พร้อมด้วยนายชาญยุทธ์ ภาณุทัค ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร และคณะ เป็นประธานคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ   และเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมให้การต้อนรับ รายละเอียด
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PWเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 4/2561 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมจัดเวทีโดยพร้อมเพรียง รายละเอียด
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PWเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 4/2561 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมจัดเวทีโดยพร้อมเพรียง รายละเอียด
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2561 เพื่อร่วมหารือการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 20 เมษายน 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน “วันมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ” ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการสถานที่จัดงาน และพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบรายละเอียดการจัดงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 18 เมษายน 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศพก. ปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสุรชัย แซ่จิว ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด และเกษตรกรเครือข่าศพก.และแปลงใหญ่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2561 เพื่อร่วมหารือจัดทำข้อมูลการคัดเลือกผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ เขต 9 เป็นประธานในการประชุมและตรวจติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1) โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ “เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่เป็นของดีเมืองปากน้ำ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 11 มีนาคม 2561 ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการายละเอียด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล แถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ประจำปี 2561 ณ ดิจิทัลสแควร์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมกาพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ครั้งที่ 1/2561 สำหรับการประชุมครั้งนี้ แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกัการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ รายละเอียด
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน และร่วมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่จะนำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน รายละเอียด
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PWเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/2561 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมจัดเวทีโดยพร้อมเพรียง รายละเอียด
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการสถานที่จัดงาน และพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบรายละเอียดการจัดงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 23 มกราคม 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการฝึกอบรมปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุภาครัฐเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมสร้างการรับรู้ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/เกษตรอำเภอ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศพก. ระดับอำเภอ และประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง รายละเอียด

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะกรรมกาขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 12/2560 สำหรับการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ อ.พระประแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ในจังหวัดสมุทรปราการ ณ แปลงเรียนรู้การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้คุณภาพดี หมู่ 3 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืช กิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัย และได้มาตรฐาน GAP ณ วัดนิยมยาตรา ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด 
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร "การผลิตขยายมวนตัวห้ำ" ณ วัดบางด้วน ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PW) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2561 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมจัดเวทีโดยพร้อมเพรียง รายละเอียด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2561 รายละเอียด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. ร่วมประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รายละเอียด
วันที่ 13 พฤศจิกายน นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร ร่วมติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ พื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รายละเอียด

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตรายละเอียด

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยจิตอาสาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหุงข้าวสารพระราชทานพันธุ์ปทุมธานี 1 เพื่อบริการแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย            นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง รายละเอียด

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ได้เข้าร่วมงานในพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 ณ บริเวณพระบรม  ราชานุเสาวรีย์หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

วันที่ 21 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดได้เข้าร่วมงานในพิธีวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบปีที่ 50 และเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียด

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อประเมินสถานการณ์โดยการวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน รายละเอียด

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด รายละเอียด

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะทำงานการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประดับดอกดาวเรือง ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัยจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รายละเอียด
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการปลูกดาวเรือง ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี จึงดำเนินการปลูกดอกดาวเรืองพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) สมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ณ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ นับเป็นโอกาสอันดีของชาวจังหวัดสมุทรปราการ ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วประเทศ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีบวงสรวงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 รายละเอียด
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีบวงสรวงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 รายละเอียด

 

 

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีบวงสรวงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 รายละเอียด

 

 

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ณ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีบวงสรวงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 รายละเอียด

 

 

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนครั้งที่ 12/2560 รายละเอียด

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าวการดำเนินงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รายละเอียด
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการปลูกดอกดาวเรือง"ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560" ณ บริเวณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (ก.บ.จ.) สมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัด รายละเอียด
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีบวงสรวงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 รายละเอียด
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนครั้งที่ 12/2560 รายละเอียด

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนครั้งที่ 12/2560 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดการสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 และได้แจ้งเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 โดยท่านเกษตรจังหวัด ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันตั้งใจปฏิบัติภารกิจเพื่องานราชการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี ถ่ายทำรายการคัมภีร์ วิถีรวย เรื่องการปลูกข่า ที่ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ โดยมีนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้ข้อมูลในรายการ รายละเอียด
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 3 และเขต 9 ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง รายละเอียด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ ณ อิมพิเรียลเวิลด์สำโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิศรุต ตุ้ยศักดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร ร่วมเป็นวิทยากร โครงการชุมชนพอเพียง ครั้งที่ 2 ณ หมู่บ้านทับทอง หมู่ที่ 2  ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง รายละเอียด 
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และตัวแทนวิสาหกิจชุมชนที่จะจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี ๒๕๕๙ เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดบูธจำหน่ายสินค้า รายละเอียด
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.คลองสวน อ.บางบ่อ รายละเอียด
18 กุมภาพันธ์ 2559 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน วันรณรงค์ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบางปลา อำเภอบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 59 เกษตรจังหวัดสมุทรปราการและปศุสัตว์สมุทรปราการ นำเกษตรกร smart farmer  ออกเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี กลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ อำเภอบางเสาธง รายละเอียด
วันที่11 กพ.2559 เวลา13.00 น. นายวีระชัย  เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกับเกษตรอำเภอเมืองฯ เกษตรอำเภอบางพลี และเกษตรอำเภอพระประแดง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 3 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี กลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ อ.บางพลี รายละเอียด
วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2559 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อ.บางบ่อ และ อ.บางเสาธง เข้าประชุมเจรจาตกลงซื้อ-ขายข้าวสาร "ข้าวหอมสมุทรปราการกับทางสหกรณ์บางพลี" ณ ห้องประชุมสหกรณ์บางพลี และลงสำรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดโคธาราม และโรงเรียนวัดบางนางเพ็ญ อ.บางบ่อ รายละเอียด
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ อำเภอพระประแดง รายละเอียด
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ติดตามนิเทศงานการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางโฉลง ต.คลองนิยมยาตรา และต.คลองสวน รายละเอียด
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ รายละเอียด
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายวีระชัย  เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียด
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ รายละเอียด
5ก.พ.59 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดด่านสำโรง อ เมืองฯ รายละเอียด
น.ส.สุภาพร พงษ์โพธิ์เจริญ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินวิถีพอเพียง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอชมเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รายละเอียด
นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรจังหวัดฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดฯ รายละเอียด
นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 คณะติดตามนิเทศงานที่ 1โดยนายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ คณะติดตามนิเทศงานที่ 2 โดยหัวหน้าสำคัญ สนธินิวัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นำทีมติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณสำนักงานเกษตร อ.บางบ่อ และ อ.เมืองฯ รายละเอียด
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิศรุต ตุ้ยศักดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  จัดอบรมโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนชุมชน ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุม อบต.แพรกษา และร่วมจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแพรกษา รายละเอียด
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นการประชุมเบื้องต้นก่อนนำเสนอในที่ประชุมวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ รายละเอียด
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการออกตรวจติดตามภาวะราคาสินค้าและป้องปรามผู้ประกอบการไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน น.ส.กรณ์สิรี อภิสิริรัชฎ์ เป็นตัวแทนเกษตรจังหวัด ร่วมตรวจติดตาม ฯ ณ ตลาดเอี่ยมสำโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธงร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะ หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง รายละเอียด
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รายละเอียด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ อำเภอเมืองสมุทรปราการ รายละเอียด
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 4/2559 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนถัดไป เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รายละเอียด
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 4/2559 วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 28 มกราคม 2559 นายวีระชัย  เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด โดยมีนายสยาม  ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รายละเอียด
วันที่ 27 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่อำเภอบางพลี นำเกษตรกรจาก อ.บางพลี อ.เมือง และ อ.พระประแดง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือดำเนินงาน โครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ รายละเอียด
26 มกราคม 2558 นายวิศรุต ตุ้ยศักดา นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวอัญชลี บุญเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฯ ร่วมจัดทำแผนดำเนินการพัฒนาศักยภาพและแผนการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนางานจักสานเดคูพาจเทพารักษ์ รายละเอียด
วันที่ 26 ม ค 2559 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เกษตรอำเภอบางบ่อและเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกรกิจกรรมผลิตข้าวให้มีคุณภาพปลอดภัย ประจำปี 2559 โดยมีวิทยากรจากศูนย์ฯบริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรีเดินทางมาให้ความรู้ รายละเอียด
วันที่ 25 ม.ค. 2559 นายวิศรุต ตุ้ยศักดา นวส.ชำนาญการ และ น.ส.อัจฉราวรรณ นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมและเป็นวิทยากรในการจัดเวทีเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ รายละเอียด
วันที่ 22 มกราคม 2559 นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และนายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการ กษ. เป็นสักขีพยานการลงนาม MOU การซื้อ-ขายข้าวสาร ข้าวหอมสมุทรปราการ ในพื้นที่ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และพื้นที่ปลูกข้าวเครือข่าย อำเภอบางบ่อ และบางเสาธง ณ เทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ
วันที่ 19 ม.ค. 2559 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอบางบ่อจัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพปลอดภัย ครั้งที่ 4 ณ สถานีอนามัยบ้านหลุมโพรง หมู่ที่ 8 ตำบล บางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ
วันที่ 19 มกราคม 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจัดอบรมโครงการพัฒนาและสร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นเเบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 18 มกราคม 2559 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสงเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประชุมรับทราบสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้ง ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
วันที่ 15 มกราคม2559 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มอารักขาพืช และ เกษตรอำเภอบางพลี บางบ่อ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ณ ห้องประชุมสโมสรกองเรือทุ่นระเบิด ตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยศักยภาพเกษตรกรสู่ความเป็น Smart Farmer วันที่ 14 มกราคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 12 มกราคม 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเกษตรอำเภอบางบ่อเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 12 มกราคม 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอบางพลี จัดอบรมเกษตรกร การใช้เทคโนโลยีรังสีเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2559 ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยจัดนิทรรศการ พืชเศรษฐกิจไม้ดั้งเดิมพิ้นถิ่นคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง สืบสานแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559

ขณะนี้มีข่าวทั้งหมด จำนวน 234 ข่าว