วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี ถ่ายทำรายการคัมภีร์ วิถีรวย เรื่องการปลูกข่า ที่ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ โดยมีนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้ข้อมูลในรายการ รายละเอียด
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 3 และเขต 9 ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง รายละเอียด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ ณ อิมพิเรียลเวิลด์สำโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิศรุต ตุ้ยศักดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร ร่วมเป็นวิทยากร โครงการชุมชนพอเพียง ครั้งที่ 2 ณ หมู่บ้านทับทอง หมู่ที่ 2  ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง รายละเอียด 
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และตัวแทนวิสาหกิจชุมชนที่จะจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี ๒๕๕๙ เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดบูธจำหน่ายสินค้า รายละเอียด
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.คลองสวน อ.บางบ่อ รายละเอียด
18 กุมภาพันธ์ 2559 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน วันรณรงค์ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบางปลา อำเภอบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 59 เกษตรจังหวัดสมุทรปราการและปศุสัตว์สมุทรปราการ นำเกษตรกร smart farmer  ออกเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี กลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ อำเภอบางเสาธง รายละเอียด
วันที่11 กพ.2559 เวลา13.00 น. นายวีระชัย  เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกับเกษตรอำเภอเมืองฯ เกษตรอำเภอบางพลี และเกษตรอำเภอพระประแดง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 3 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี กลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ อ.บางพลี รายละเอียด
วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2559 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อ.บางบ่อ และ อ.บางเสาธง เข้าประชุมเจรจาตกลงซื้อ-ขายข้าวสาร "ข้าวหอมสมุทรปราการกับทางสหกรณ์บางพลี" ณ ห้องประชุมสหกรณ์บางพลี และลงสำรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดโคธาราม และโรงเรียนวัดบางนางเพ็ญ อ.บางบ่อ รายละเอียด
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ อำเภอพระประแดง รายละเอียด
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ติดตามนิเทศงานการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางโฉลง ต.คลองนิยมยาตรา และต.คลองสวน รายละเอียด
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ รายละเอียด
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายวีระชัย  เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียด
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ รายละเอียด
5ก.พ.59 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดด่านสำโรง อ เมืองฯ รายละเอียด
น.ส.สุภาพร พงษ์โพธิ์เจริญ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินวิถีพอเพียง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอชมเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รายละเอียด
นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรจังหวัดฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดฯ รายละเอียด
นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 คณะติดตามนิเทศงานที่ 1โดยนายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ คณะติดตามนิเทศงานที่ 2 โดยหัวหน้าสำคัญ สนธินิวัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นำทีมติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณสำนักงานเกษตร อ.บางบ่อ และ อ.เมืองฯ รายละเอียด
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิศรุต ตุ้ยศักดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  จัดอบรมโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนชุมชน ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุม อบต.แพรกษา และร่วมจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแพรกษา รายละเอียด
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นการประชุมเบื้องต้นก่อนนำเสนอในที่ประชุมวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ รายละเอียด
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการออกตรวจติดตามภาวะราคาสินค้าและป้องปรามผู้ประกอบการไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน น.ส.กรณ์สิรี อภิสิริรัชฎ์ เป็นตัวแทนเกษตรจังหวัด ร่วมตรวจติดตาม ฯ ณ ตลาดเอี่ยมสำโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธงร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะ หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง รายละเอียด
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รายละเอียด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ อำเภอเมืองสมุทรปราการ รายละเอียด
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 4/2559 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนถัดไป เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รายละเอียด
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 4/2559 วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
วันที่ 28 มกราคม 2559 นายวีระชัย  เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด โดยมีนายสยาม  ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รายละเอียด
วันที่ 27 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่อำเภอบางพลี นำเกษตรกรจาก อ.บางพลี อ.เมือง และ อ.พระประแดง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือดำเนินงาน โครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ รายละเอียด
26 มกราคม 2558 นายวิศรุต ตุ้ยศักดา นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวอัญชลี บุญเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฯ ร่วมจัดทำแผนดำเนินการพัฒนาศักยภาพและแผนการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนางานจักสานเดคูพาจเทพารักษ์ รายละเอียด
วันที่ 26 ม ค 2559 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เกษตรอำเภอบางบ่อและเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกรกิจกรรมผลิตข้าวให้มีคุณภาพปลอดภัย ประจำปี 2559 โดยมีวิทยากรจากศูนย์ฯบริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรีเดินทางมาให้ความรู้ รายละเอียด
วันที่ 25 ม.ค. 2559 นายวิศรุต ตุ้ยศักดา นวส.ชำนาญการ และ น.ส.อัจฉราวรรณ นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมและเป็นวิทยากรในการจัดเวทีเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ รายละเอียด
วันที่ 22 มกราคม 2559 นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และนายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการ กษ. เป็นสักขีพยานการลงนาม MOU การซื้อ-ขายข้าวสาร ข้าวหอมสมุทรปราการ ในพื้นที่ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และพื้นที่ปลูกข้าวเครือข่าย อำเภอบางบ่อ และบางเสาธง ณ เทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ
วันที่ 19 ม.ค. 2559 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอบางบ่อจัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพปลอดภัย ครั้งที่ 4 ณ สถานีอนามัยบ้านหลุมโพรง หมู่ที่ 8 ตำบล บางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ
วันที่ 19 มกราคม 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจัดอบรมโครงการพัฒนาและสร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นเเบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 18 มกราคม 2559 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสงเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประชุมรับทราบสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้ง ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
วันที่ 15 มกราคม2559 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มอารักขาพืช และ เกษตรอำเภอบางพลี บางบ่อ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ณ ห้องประชุมสโมสรกองเรือทุ่นระเบิด ตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยศักยภาพเกษตรกรสู่ความเป็น Smart Farmer วันที่ 14 มกราคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 12 มกราคม 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเกษตรอำเภอบางบ่อเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 12 มกราคม 2559 นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอบางพลี จัดอบรมเกษตรกร การใช้เทคโนโลยีรังสีเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2559 ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยจัดนิทรรศการ พืชเศรษฐกิจไม้ดั้งเดิมพิ้นถิ่นคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง สืบสานแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจัดประชุมคณะกรรมการตลาดเกษตรกรเพื่อปรึกษาหาแนวทางการพัฒนาตลาดเกษตรกรปี 2559 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับและพบปะคณะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 7 มกราคม 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานีจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP โดยนำเกษตรกรอาสา ศึกษาดูงานและฝึกการตรวจประเมินแปลง (GAP) เบื้องต้น ณ แปลงผู้ผลิตข่า ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
วันที่ 6 มกราคม 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 6 มกราคม 2559 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตฯ จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานีณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 5 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ โดยนายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตไม้ผลกลุ่มจังหวัดฯ ณ หมู่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พร้อมทั้งไปเยี่ยมสวนมะม่วงของเกษตรกร
เจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2559 ณ โรงแรมแม่พิมพ์รีสอร์ท ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง
วันที่ 4 ม.ค. 2559 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวให้มีคุณภาพปลอดภัย ณ สถานีอนามัยบ้านหลุมโพลง หมู่ 8 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้แก่เกษตรกร เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตามมาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจนฯ ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ ณ วัดคอลาด ต.บางบ่อ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2558
เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายเศรณี อนิลบล พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักสวนครัว ภายใต้โครงการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ วันที่ 27 ธันวาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ต.บางโฉลง อ.บางพลี
เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายเศรณี อนิลบล พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการภายใต้โครงกานตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ วันที่ 27 ธันวาคม 2558 ณ ชุมชนสมุทรนิเวศน์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
วันที่ 26-27 ธันวาคม 2558 นายมารุต โพธิ์ระเบียบ นักวิชาการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเกษตรอำเภอบางบ่อและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้จัดการพื้นที่และผู้ช่วยผู้จัดการพื่นที่ ครั้งที่ 1 โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
วันที่ 26 ธันวาคม 2558 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิดการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนฯ ณ อบต.เปร็ง อ.บางบ่อ
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการจัดอบรมและมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน แก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนการเคหะสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง ภายใต้โครงการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ วันที่ 26 ธันวาคม 2558
วันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอบางบ่อและบางเสาธง นำคณะเกษตรกรศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตร ต.ทุ่งควายกิน อ.เเกลง จ.ระยอง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 นายพินิจ จันทร์พรหมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยของอำเภอ จัดเวทีเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 23 ธันวาคม 2558 นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดใหญ่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ โดยมีนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอบางพลี ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข จัดกิจกรรมตรวจสารพิษในเลือดของเกษตรกร ณ ศจช.ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี วันที่ 18 ธันวาคม 2558
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำเกษตรกร ม.8 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินหินแร่ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก
วันที่ 16 ธันวาคม 2558 นส.แสงเดือน พงษาชัย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี นำเกษตรกรดูงาน ณ กลุ่มผู้ปลูกมะม่วง ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 นายพินิจ จันทร์พรหมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ ร่วมจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ1 โดยศูนย์วิศวกรรมเกษตร ชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วม 25 ราย ณ หมู่ 5 ต.คลองนิยมยาตรา
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมขบวนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD วันที่ 11 ธันวาคม 2558 จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถึง สถานตากอากาศบางปู ระยะทาง ไป - กลับ 29.8 กิโลเมตร
นายสำคัญ สนธินิวัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ บ้านสาขลา อ.พระสมุทรเจดีย์ ถ่ายทำสกู๊ปข่าวโดยสถานีโทรทัศน์ ไทย PBS เรื่อง การทำกุ้งเหยียด การรวมกลุ่มของแม่บ้านเกษตรกร และ การบริหารจัดการกลุ่ม วันที่ 6 ธันวาคม 2558
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และคณะ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตประจำปี 2559 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ม.3 ต.บางปลา อ.บางพลี
14 พฤศจิกายน 2558 นายวิศรุต ตุ้ยศักดา น.ส.สุภาพร พงษ์โพธิ์เจริญ และนายนัฐชัย แย้มพิกุลสกุล นวส.ชำนาญการ เป็นตัวแทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศต่างๆ ซึ่งมาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ กลุ่มแม่บ้านสวนเก้าแสน อ.บางพลี
13 พฤศจิกายน 2558 นายวีรชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่ม และเกษตรอำเภอบางบ่อ ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ณ หมู่ 10 ต. บางพลีน้อย อ บางบ่อ จ. สมุทรปราการ
12 พฤศจิกายน 2558 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมพิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและการพัฒนาระบบการผลิตไม้ผลกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจำปี 2559 ณ บ้านผู้ใหญ่ทรัพย์มณี จั่นมุ้ย ม.11 อ.บางพลี
เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเกษตรอำเภอ เข้าแสดงความยินดี ในโอกาสที่นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 9 พ.ย.2558 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมหารือโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 คณะติดตามนิเทศงานที่ 1 นำทีมโดยนายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ อ.พระประแดง และ อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 คณะติดตามนิเทศงานที่ 2 นำโดยนายสำคัญ สนธินิวัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมทีมงาน ให้การนิเทศแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี บางเสาธง และบางบ่อ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานทอดกฐินพระราชทาน วัดบูรพาพิทยาราม ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล วันยุวเกษตรกรโลก วันที่ 1 พฤศจิกายน2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
19 ตุลาคม 2558 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรับผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามเรื่องภัยแล้งปี 58/59 และการแก้ปัญหาการประมง
16 ตุลาคม 2558 นายสำคัญ สนธินิวัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวแจ่มจันทร์ ทองภิรมย์ เกษตรอำเภอบางบ่อ เข้าร่วมรายงานข้อมูลพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ คณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ ณ วัดบัวโรย หมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
14-15 ต.ค.58 ทีมนิเทศงานทีมที่ 1 นำโดยนายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะ ติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ บางเสาธง และ บางพลี ประเด็นการติดตามนิเทศ สรุปผลการดำเนินงานปี 2558 และงานโครงการต่อเนื่อง
วันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 คณะติดตามนิเทศงานทีมที่ 2 นำโดยนายสำคัญ สนธินิวัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และคณะ ติดตามนิเทศงานประจำเดือน ของ อ.พระประแดง อ.พระสมุทรเจดีย์ และ อ.เมืองฯ ตามประเด็นการติดตามนิเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
วันที่ 3 ตุลาคม 2558 นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เกษตรอำเภอบางเสาธง และเกษตรอำเภอบางบ่อพร้อมด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการและเกษตรกรประมาณ 100 คน ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้กลุ่มรักษ์ดอนเจดีย์
นายพินิจ จันทร์พรมดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และคณะ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีศรุต หลบหลีกพาล นวส.ปฏิบัติการ สนง.เกษตรอำเภอบางบ่อ ตรวจแปลงมะม่วงจากการตัดแต่งกิ่ง และแมลงศัตรูพืช วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ สวนมะม่วงนางอรุณี นิลบัวคลี่ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 นายวีระชัย  เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมพิธีเปิดงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โครงการลูกพระดาบส ต.บางปลา อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ เพิ่มเติม...
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์ไม้คุ้งบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 8 สิงหาคม 2558 เพิ่มเติม...
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมหลักสูตร การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เพิ่มเติม...
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายวิศรุต ตุ้ยศักดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและถ่ายวิดีโอ เพื่อส่งประกวด"โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2558" เพิ่มเติม...
วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพิ่มเติม...
นายวีระชัย เข็มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้ตรวจเยี่ยมร้านค้าทั้ง 26 ร้านภายในตลาดเกษตรกร เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพิ่มเติม...
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย อ.ณรงค์ สำลีรัตน์ ปราชญ์ชาวบ้านและกรรมการ ศบกต.บางน้ำผึ้ง เข้าร่วมประชุมเตรียมการเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำเค็มเข้าพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 4 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ เพิ่มเติม...
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการและข้าราชการในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เพิ่มเติม...
นายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด (ครั้งที่ 4/2558) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เพิ่มเติม...
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการและสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ ดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ เทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เพิ่มเติม...
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดปฏิบัติการศูนย์ช่วยเกษตรกรประจำตำบล พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา ในพื้นที่ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เพิ่มเติม...

ขณะนี้มีข่าวทั้งหมด จำนวน 181 ข่าว