ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร ปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2559 ดาวน์โหลด ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืชภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด และ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ดาวน์โหลด (27 ม.ค. 59)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อพันธุ์ไม้และวัสดุการเกษตรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและไม้พื้นถิ่นคุ้งบางกะเจ้า จำนวน ๒๗ รายการ รายละเอียดแนบท้ายและราคามาตรฐาน และ คุณลักษณะและมาตรฐานวัสดุการเกษตรฯ พร้อมใบเสนอราคาและแบบหนังสือค้ำประกัน ดาวน์โหลดเอกสาร (18/02/2558)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืช) แบบครบวงจร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านรายละเอียด (05/02/58)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืช) แบบครบวงจร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร และ ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืช) แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร (19/01/58)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวปลอดภัย/ข้าวอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ปี 2558  (ประกาศ ณ วันที่ 8/12/57) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ปี 2558 จำนวน 2 รายการ  (ประกาศ ณ วันที่ 8/12/57) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียด 
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานรณรงค์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ประกาศ ณ วันที่ 4/12/57) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาไถกลบตอซังข้าวโครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืช ประมง ปศุสัตว์) แบบครบวงจร ปี 2558  (ประกาศ ณ วันที่ 3/12/57) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตมะม่วงคุณภาพ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ปี 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 4/12/57) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตมะม่วงคุณภาพ ปี 2558 จำนวน 9 รายการ  (ประกาศ ณ วันที่ 4/12/57) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืช ประมง ปศุสัตว์) แบบครบวงจร จำนวน 2 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 3/12/57) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานรณรงค์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อ่านรายละเอียด (05/11/2557)
ประกาศสอบราคาจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ อ่านรายละเอียด (05/11/2557)
ประกาศอำเภอบางพลี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ประมาณราคา สรุปผลการประมาณราคา และ แบบการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร) 21/08/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาจ้างเหมาจัดทำวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตมะม่วงคุณภาพ) ดาวน์โหลด (22/04/57)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตมะม่วงคุณภาพ) ดาวน์โหลด (22/04/57)