ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลด (3 เม.ย. 63)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลด (3 มี.ค. 63)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจ้างเหมาจัดงาน โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาจัดงาน โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2563 ดาวน์โหลด ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด (2 มี.ค. 63)
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด (25 ก.พ. 63)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด (25 ก.พ. 63)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด (24 ก.พ. 63)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดงานพรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด (10 ก.ย. 62)

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจัดงานพรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2562 ดาวน์โหลด ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดงาน "พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์" ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด (29 ส.ค. 62)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจัดงานพรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2562 ดาวน์โหลด ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดงาน "พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์" ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจัดงานพรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2562 ดาวน์โหลด ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดงาน "พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์" ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด (28 ส.ค. 62)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างการจัดงานพรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด (19 ส.ค. 62)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจัดงานพรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 8/2562 ดาวน์โหลด ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดงาน "พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์" ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด (6 ส.ค. 62)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2562 ดาวน์โหลด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างการจัดงานพรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด (9 ก.ค. 62)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด (3 ก.ค. 62)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจัดงานพรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 6/2562 ดาวน์โหลด ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดงาน "พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์" ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด (2 ก.ค. 62)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานพืช (วัสดุการเกษตร) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2562 ดาวน์โหลด คุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรและพันธุ์พืช (สำหรับการจัดซื้อ) ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด (9 เม.ย. 62)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ด้านพืช (วัสดุการเกษตร) จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานพืช (วัสดุการเกษตร) จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2562 ดาวน์โหลด คุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรและพันธุ์พืช (สำหรับการจัดซื้อ) ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด (4 เม.ย. 62)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานพืช (วัสดุการเกษตร) จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2562 ดาวน์โหลด คุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรและพันธุ์พืช (สำหรับการจัดซื้อ) ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด (4 เม.ย. 62)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืช (วัสดุการเกษตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2562 ดาวน์โหลด คุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร (สำหรับการจัดซื้อ) ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด (8 มี.ค. 62)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร(ด้านพืช) โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2562 ดาวน์โหลด คุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรและพันธุ์พืช (สำหรับการจัดซื้อ) ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด (7 มี.ค. 62)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร(ด้านพืช) โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2562 ดาวน์โหลด คุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรและพันธุ์พืช (สำหรับการจัดซื้อ) ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด (7 มี.ค. 62)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร(ด้านพืช) โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2562 ดาวน์โหลด คุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรและพันธุ์พืช (สำหรับการจัดซื้อ) ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด (7 มี.ค. 62)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงาน โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ปี พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2562 ดาวน์โหลด ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดงาน 1."มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" 2. "งานส่งเสริมการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ" และ 3. "งานส่งเสริมการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ" ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด (18 ม.ค. 62)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด (8 มี.ค.61)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด แบบ ปร.4 ดาวน์โหลด แบบ ปร.5 ดาวน์โหลด ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด (21 ก.พ.61)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" และงาน “มหกรรมวันมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ”ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืช ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" และงาน “มหกรรมวันมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ” ดาวน์โหลด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด (22 ส.ค.60)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด (21/082560) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมพัฒนาระบบสินค้าเกษตรปลอดภัย อ่านรายละเอียด (27 เม.ย. 60)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านประกาศ (9 ก.พ. 60)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 อ่านประกาศ (8 ก.พ. 60)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืชภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืช ประมง ปศุสัตว์) แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านประกาศ (31 ม.ค.60)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืช ประมง ปศุสัตว์) แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 19 รายการ ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 อ่านประกาศ คุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานวัสดุการเกษตร (สำหรับการจัดซื้อ) รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านต่อ (27 ม.ค. 60)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้าเหมาจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืช ประมง ปศุสตว์) แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 อ่านประกาศ (11 ม.ค. 60)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 อ่านประกาศ (30 ธ.ค. 59)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืช ประมง ปศุสัตว์) แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด (16/12/59)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืช ประมง ปศุสัตว์) แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลด เอกสารสอบราคา เลขที่ ส.1/2560 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ดาวน์โหลด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด รายการคุณลักษณะมาตรฐานวัสดุการเกษตร (สำหรับการจัดซื้อ) ดาวน์โหลด (16/12/59)
แจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ อ่านต่อ (16/12/59)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ"  กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืช ประมง ปศุสัตว์) แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ.1/2560 ดาวน์โหลด ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืชภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืช ประมง ปศุสัตว์) แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด (9 ธ.ค. 59)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร ปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2559 ดาวน์โหลด ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืชภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด และ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ดาวน์โหลด (27 ม.ค. 59)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อพันธุ์ไม้และวัสดุการเกษตรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและไม้พื้นถิ่นคุ้งบางกะเจ้า จำนวน ๒๗ รายการ รายละเอียดแนบท้ายและราคามาตรฐาน และ คุณลักษณะและมาตรฐานวัสดุการเกษตรฯ พร้อมใบเสนอราคาและแบบหนังสือค้ำประกัน ดาวน์โหลดเอกสาร (18/02/2558)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืช) แบบครบวงจร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านรายละเอียด (05/02/58)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืช) แบบครบวงจร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร และ ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืช) แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร (19/01/58)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวปลอดภัย/ข้าวอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ปี 2558  (ประกาศ ณ วันที่ 8/12/57) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ปี 2558 จำนวน 2 รายการ  (ประกาศ ณ วันที่ 8/12/57) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียด 
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานรณรงค์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ประกาศ ณ วันที่ 4/12/57) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาไถกลบตอซังข้าวโครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืช ประมง ปศุสัตว์) แบบครบวงจร ปี 2558  (ประกาศ ณ วันที่ 3/12/57) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตมะม่วงคุณภาพ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ปี 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 4/12/57) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตมะม่วงคุณภาพ ปี 2558 จำนวน 9 รายการ  (ประกาศ ณ วันที่ 4/12/57) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืช ประมง ปศุสัตว์) แบบครบวงจร จำนวน 2 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 3/12/57) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานรณรงค์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อ่านรายละเอียด (05/11/2557)
ประกาศสอบราคาจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ อ่านรายละเอียด (05/11/2557)
ประกาศอำเภอบางพลี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ประมาณราคา สรุปผลการประมาณราคา และ แบบการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร) 21/08/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาจ้างเหมาจัดทำวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตมะม่วงคุณภาพ) ดาวน์โหลด (22/04/57)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตมะม่วงคุณภาพ) ดาวน์โหลด (22/04/57)