home  |  contact  |  sitemap


หน้าแรก > งานโครงการ/ผลการดำเนินงาน/รายละเอียด

งานโครงการ ปีงบประมาณ 2562

 
งานโครงการ ::


โครงการอาสาสมัครเกษตร
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล)
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ ๒)
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป
โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 
สถานะ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ดาวน์โหลด
คู่มือดำเนินการโครงการกิจกรรม
ปี 2562
3.23 Mb Click!!!
4.55 Mb Click!!!


คู่มือดำเนินการโครงการ ปีย้อนหลัง

คู่มือการดำเนินงานปี 2561

 

 

ดาวน์โหลด
คู่มือดำเนินการโครงการกิจกรรม
ปี 2561 [0.97 Mb]

ดาวน์โหลด
คู่มือดำเนินการโครงการกิจกรรม
ปี 2560 [4.43 Mb]ดาวน์โหลด
คู่มือดำเนินการโครงการกิจกรรม
ปี 2559 [4.43 Mb]


สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น 

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้นดาวน์โหลด
คู่มือดำเนินการโครงการกิจกรรม
ปี 2558 [3.55 Mb]ดาวน์โหลด

คู่มือดำเนินการโครงการกิจกรรม
ปี 2557 [2.31 Mb]

ดาวน์โหลด
คู่มือดำเนินการโครงการกิจกรรม
ปี 2556 [2.53 Mb]


สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น  

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

ดาวน์โหลด
คู่มือดำเนินการโครงการกิจกรรม
ปี 2555 [993 Kb]

ดาวน์โหลด
คู่มือดำเนินการโครงการกิจกรรม
ปี 2554 [668 Kb]

ดาวน์โหลด
คู่มือดำเนินการโครงการกิจกรรม
ปี 2553 [447 Kb]


สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น  

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

ผลการดำเนินงาน :: (ข้อมูลล่าสุด: พฤศจิกายน 2561)

 

Copyright 2015 @ Samutprakan Provincial Agricultural Extension Office หน้าแรก | ติดต่อเรา | แผนที่เว็บไซต์
Tel. 02-389-2344, Fax. 02-395-4139 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์