home  |  contact  |  sitemap


หน้าแรก > งานโครงการ/ผลการดำเนินงาน/รายละเอียด

งานโครงการ ปีงบประมาณ 2560

 
งานโครงการ ::

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
โครงการอาสาสมัครเกษตร
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
โครงการตลาดเกษตรกร
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)
โครงการแปลงใหญ่
โครงการเกษตรอินทรีย์
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP
โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

 
สถานะ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ดาวน์โหลด
คู่มือดำเนินการโครงการกิจกรรม
ปี 2560
4.43 Mb Click!!!
10.2 Mb Click!!!


คู่มือดำเนินการโครงการ ปีย้อนหลังดาวน์โหลด
คู่มือดำเนินการโครงการกิจกรรม
ปี 2559 [4.43 Mb]ดาวน์โหลด
คู่มือดำเนินการโครงการกิจกรรม
ปี 2558 [3.55 Mb]ดาวน์โหลด

คู่มือดำเนินการโครงการกิจกรรม
ปี 2557 [2.31 Mb]


สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น 

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

ดาวน์โหลด
คู่มือดำเนินการโครงการกิจกรรม
ปี 2556 [2.53 Mb]

ดาวน์โหลด
คู่มือดำเนินการโครงการกิจกรรม
ปี 2555 [993 Kb]

ดาวน์โหลด
คู่มือดำเนินการโครงการกิจกรรม
ปี 2554 [668 Kb]


สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น  

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

ดาวน์โหลด
คู่มือดำเนินการโครงการกิจกรรม
ปี 2553 [447 Kb]

   

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น  
   

ผลการดำเนินงาน :: (ข้อมูลล่าสุด: พฤศจิกายน 2560)

 

Copyright 2015 @ Samutprakan Provincial Agricultural Extension Office หน้าแรก | ติดต่อเรา | แผนที่เว็บไซต์
Tel. 02-389-2344, Fax. 02-395-4139 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์