home  |  contact  |  sitemap


หน้าแรก > แผนที่เว็บไซต์ (sitemap)

Sitemap

เกี่ยวกับองค์กร
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
- อัตรากำลัง

  บุคลากร
- ข้อมูลบุคลากร
- ภาพถ่าย
- ชื่อ-นามสกุล
- ตำแแหน่ง-ระดับ
- วุฒิการศึกษา
- การติดต่อบุคคล
ข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ
- ความเป็นมา
- สภาพทั่วไป
- ทรัพยากรธรรมชาติ
- แผนที่จังหวัด
ระบบส่งเสริมการเกษตร
- กำหนดการติดตามนิเทศงาน ปี 2558
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานนิเทศ
- ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2558
งานโครงการ
- โครงการตามปีงบประมาณ 2558
- ผลการดำเนินงาน
- รายละเอียดโครงการ
- คู่มือการดำเนินงานโครงการ ปี 2553 - 2558

ฐานข้อมูล
- ข้อมูลการเกษตรปี 2557/2558
- ข้อมูลการเกษตรย้อนหลังรายปี
- ข้อมูลสถาบันเกษตรกร ปี 2558
- ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- Mapping Data

ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวสารน่าสนใจทั่วไป
- ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำนักงาน
- ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวแจ้งอำเภอ
- ข่าวสารแจ้งอำเภอ
- หนังสือเวียน
เอกสารรายงาน
- รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (MM)
- รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)
- รายงานสรุปผลการประชุม/อบรม/สัมมนา
คลังความรู้ (Knowledge Center)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความรู้ในองค์กร
- แบบฟอร์มที่ 1 : การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
- แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
- Best Practice ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

'SamutPKdoae' on YouTube
- รวมคลิปการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
- งานนำเสนอของจังหวัด
- เพลงกรมส่งเสริมการเกษตร
- วิดีโอความรู้ต่างๆ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ข่าวประกาศการสอบราคา

ติดต่อเรา/แผนที่
- ที่ตั้งสำนักงาน/สถานที่ติดต่อ
- เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร สำนักงาน
- ติดต่อเจ้าหน้าที่รายบุคคล
- แผนที่การเดินทาง
Copyright 2015 @ Samutprakan Provincial Agricultural Extension Office หน้าแรก | ติดต่อเรา | แผนที่เว็บไซต์
Tel. 02-389-2344, Fax. 02-395-4139 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์