home  |  contact  |  sitemap


หน้าแรก > บุคลากร
บุคลากร
[ปรับปรุงข้อมูล : ธันวาคม 2559]
สนง.เกษตรจังหวัดฯ / สนง.เกษตรอำเภอ เมืองฯ | บางบ่อ | บางพลี | พระประแดง | พระสมุทรเจดีย์ | บางเสาธง

 

นายดนัย ปัญจพิทยากุล
เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 11


 น.ส.วราภรณ์ จอมทิพย์
(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ : ชำนาญงาน
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 11

 

น.ส.ทิพรัตน์ สันติเสรีวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ : ชำนาญงาน
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 11

น.ส.แสงอรุณ นิยมวันต์
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ : ปฏิบัติงาน
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 11

น.ส.เกวดี กิมาคม
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ : ปฏิบัติงาน
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 11
(ช่วยราชการ)

น.ส.นันทพร มีทิศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับ : ปฏิบัติงาน
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 11


-
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ : -
โทร. -

นางอุไรวรรณ ทีน้ำคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 11

นายอนุวัตร ปานทอง
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์

นายไพบูลย์ ภัทรเขมวรรณ
ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่

นายประมาณ ศิริไปปอ
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์

นายรุสลาม มะลี
ตำแหน่ง: รักษาความปลอดภัย
   


 นายวีระชัย เข็มวงษ์
(หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 12

 

น.ส.แสงเดือน พงษาชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ชำนาญการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 12

นางมลิวรรณ ไวยกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 14

น.ส.ภัทราพร ตันโสดเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 12


น.ส.รุ่งลักษณ์ ตันชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 12

 

 นายสำคัญ สนธินิวัติ
(หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 14

 


นางธัญญลักษ์ แก้วนุ่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ชำนาญการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 14


น.ส.สุภาพร พงษ์โพธิ์เจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ชำนาญการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 14

นางอัจฉราวรรณ ไหลชลธารา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 14

น.ส.ปีย์วรา แสงขัติยะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 14

 

 

 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย
(หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 14

 


นายนัฐชัย แย้มพิกุลสกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ชำนาญการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 14

นายอำพล เบญจศานต์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ชำนาญการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 14

นายกิตติพงศ์ พูลผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 14

น.ส.ชมพูนุท กิจแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 14

 

 นายพินิจ จันทร์พรมดี
(หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ชำนาญการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 12

 

นายสุเมธ พั่วพัก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ชำนาญการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 12

น.ส.อัชรีย์ หงษ์ประสิทธิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ชำนาญการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 12

น.ส.จิราภรณ์ จิรานภาพันธุ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 12

-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : -
โทร. -

 


นายสำราญ ฉายมณี
เกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ
โทร. 0-2388-0092


น.ส.เมธินี เพียงอภิชาติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 12

น.ส.อัญชลี บุญเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 12

น.ส.สุรีรัตน์ สัมมา
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 0-2389-2344 ต่อ 12

 


น.ส.แจ่มจันทร์ ทองภิรมย์
เกษตรอำเภอบางบ่อ
โทร. 0-2338-1376


นายไพโรจน์ กลับกลาย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ชำนาญการ
โทร. 0-2338-1376

นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ
โทร. 0-2338-1376

ว่าที่ ร.ต.ศรุต หลบหลีกพาล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ
โทร. 0-2338-1376

น.ส.ลัดดา ชัยภูมิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ
โทร. 0-2338-1376

นายสมนึก อิงขนร
เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับ : ชำนาญงาน
โทร. 0-2338-1376

น.ส.แสงอาทิตย์ บุตรประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ : ปฏิบัติงาน
โทร. 0-2338-1376

นางปาริชาติ มหาคามิน
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 0-2338-1376
 

 


นายจำนงค์ เพ็ชรประยูร
เกษตรอำเภอบางพลี
โทร. 0-2312-6244


นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ชำนาญการ
โทร. 0-2312-6244

น.ส.มณวิภา เพ็ชรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ชำนาญการ
โทร. 0-2312-6244

นายตราพฤกษ์ ธัญญเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ
โทร. 0-2312-6244

น.ส.ปุณญิศา เชาว์ช่างเหล็ก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-2312-6244

-
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ : -
โทร. -

-
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. -
   

 


นายวินัย จันทมะโน
เกษตรอำเภอพระประแดง
โทร. 0-2463-3391


นายธนภัทร ตะพานทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ
โทร. 0-2463-3391

น.ส.พิมพ์วรรณ รัตนพานิช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-2463-3391

-
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ : -
โทร. -

น.ส.กิตติยา มั่งคั่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 0-2463-3391

 


นายพงศธร ติณจินดา
เกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์
โทร. 0-2453-7147


นายอภิชาติ สุขเจริญคณา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ
โทร. 0-2453-7147

นายกันตรวี แก้วประพาฬ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-2453-7147

น.ส.เกวดี กิมาคม
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ : ปฏิบัติงาน
(ช่วยราชการ
สำนักงานเกษตรจังหวัด)

นางยุพา มงคลไทย
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 0-2453-7147

 


นางทิพย์มาลี มังคละสวัสดิ์
เกษตรอำเภอบางเสาธง
โทร. 0-2313-4228


นายอภิพล ทองคำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ
(ลาศึกษาต่อ)

 


นายมนัส หนูด้วง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ
โทร. 0-2313-4228

น.ส.แสงสุรี ยาวิเศษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-2313-4228

นางนงเยาว์ จันทรเสนา
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 0-2313-4228
Copyright 2015 @ Samutprakan Provincial Agricultural Extension Office หน้าแรก | ติดต่อเรา | แผนที่เว็บไซต์
Tel. 02-389-2344, Fax. 02-395-4139 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์